วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม หลังคา/ฝ้าเพดานพร้อมทาสีและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น (อาคารรับประทานอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น จำนวน 5 โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กู้ชีพ ทะเบียน ผก 2502 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถบรรทุกขยะ 84-9161 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย (17 จุด ) บ้านหัวนากลาง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ ในเขตภตบลบ้านแท่น จำนวน 5โรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง