วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินคลุกทับหน้าเป็นจุดฯโดยเป็นหลุมพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (เฉลี่ย ๐.๑๐) จุดเริ่มต้นโครงการถนนสายอนามัย-ทางออกไปบ้านมาบตากล้า บ้านหัวนากลาง หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โครมไฟโซล่าเซลล์/ขนาด 100W จำนวน 11 หลอด) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก-ลงดินถมบดทับ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ (เฉลี่ย ๐.๑๐)จุดเริ่มต้นโครงการถนนคอนกรีตเชื่อมถนนแอสฟัสท์ติก-เชื่อมเข้าหมู่บ้าน บ้านหัวนากลาง หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง