วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน หนังพีวีซี มีสวิงหลัง มีโช๊คปรับระดับ จำนวน 5 ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะฟอเมกา ขาเหล็ก ขนาด ๖๐x๑๒๐x๕๕ เซนติเมตร จำนวน ๑๒ ตัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ราคา 7,500 บาท (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บ้าน มีมือจับชนิดบิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น จำนวน 3 หลัง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย (นายกงลัย จอมศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ไม่มีที่อยู่อาศัย (นายกองชาย หลวงนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ทำงาน จำนวน 4 ตัว) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 หลัง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง