วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุ ตามโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ (เพื่อใช้ตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ถนนสาย ขก.ถ.146-06 หน้าอนามัย-สามแยกนาแม่ฉลอง หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ บ้านหัวนากลางถึงทางเชื่อมบ้านหนองไฮ หมู่ 3 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น (เงินอุดหุนเฉพาะกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ สายนายวิรัตน์ต่อจากเดิม หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน-ทับหน้าด้วยหินคลุก บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 5 สายบ้านโนนแดงน้อย-เชื่อมบ่อขยะ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เงินอุดหุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน-ทับหน้าด้วยหินคลุก บ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 สายบ้านหันแฮด-เชื่อมบ่อขยะ หมู่ที่ 2 บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เงินอุดหุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุปรับปรุงบ้านผู้พิการ(นางหมาน สีกะพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
วัสดุปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ (นางสมบูรณ์ ยะหล่อม)
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง