วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาเครื่องเสียงและเวทีกลาง โาครงการวันเด็กแห่งชาติ อบต.บ้านแท่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลกิจกรรมเกมส์และนันทนาการของเด็กและเยาวชนสำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนดิน-ลงหินลูกรัง เป็นจุดฯทับหน้า หมู่ 2 (จำนวน 3 จุด) บ้านหันแฮด ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคันดินเลียบ จำนวน ๑๓ จุด หมู่ ๕ บ้านโนนแดงน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดเสียหายเนื่องจากน้ำกัดเซาะ หมู่ 2 บ้านหันแฮด จำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนน้ำกัดเซาะถนนชำรุดเสียหาย สายวัดป่าบัลลังก์ทิพย์-บ้านห้วยเสียว หมู่ 7 (จำนวน 6 จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น จำนวน 5 โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง