วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้งาน จำนวน 2 ตัว) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ทรงกระบอก จำนวน 188 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมอุตสาหรรม จำนวน 3 เครื่อง) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง จำนวน 10 ตัว) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด 8015075 ซม. จำนวน 1 ตัว) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน6015075 ซม.) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 จุดเริ่มต้นหน้าอนามัยหัวนากลาง-สามแยกวัดป่ามาบตากล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2563
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง