วันที่
ชื่อเรื่อง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น จำนวน ๕ โรงเรียน (กรณีในช่วงที่มีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก อบต.บ้านแท่น (กรณีในช่วงที่มีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนอะไหล่วิทยุสื่อสารประจำหน่วยกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ทะเบียน ผก 2502 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง