วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสมปอง-สุทิน หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายวรวุฒิ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงลานกีฬา หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ((สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการฝึกอบรม จนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กู้ชีพ ผก 2502 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2565
ซื้อกระเป๋าผ้าพร้อมสกรีน จำนวน 182 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถกู้ชีพ ผก 2502 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง