วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองช่าง (ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยเสียว หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดลอกหนองเหมืองน้อย หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 4 บ้านสระแก้ว เริ่มจากซอยบ้านครูสุวิมล อายุคง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านหันแฮด จุดเริ่มต้น คสล.เดิม-หนองตะพาบ ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล. พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 5 บ้านโนนแดงน้อย จุดเริ่มต้นจากสามแยกโรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 บ้านโคกกลาง ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง