วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมใส่กรอบไม้ ขนาด 0.60X0.80 เมตร จำนวน 1 ป้าย ภายในวงเงิน 300 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเปลี่ยนป้ายไวนิลซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พร้อมติดตั้ง หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น จำนวน 3 ป้ายๆละ 4,900 บาท จำนวนเงิน 14,700 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน พลังงานแสงอาทิตย์) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง