วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านโคกกลาง จุดเริ่มต้นถนนคอนกรีตหน้าบ้านนายวรวุฒิ บุตรศรี - สี่แยกกลางบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านแท่น ถนนสายหน้าบ้านนางมณฑา ไกรดำ - โรงเรียนบ้านแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในเขต อบต.บ้านแท่น ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น จำนวน 4 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ? 0.40x1.00เมตร จำนวน 167 ท่อน และบ่อพักจำนวน 19 บ่อ บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวางท่อระบายน้ำ หมู่ 4 บ้านสระแก้ว ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านโนนสมนึก ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง