งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ] ............................................................................................................
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ] ............................................................................................................
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ] ............................................................................................................
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ] ............................................................................................................