องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :: www.banthan.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
สป.สช ตำบล
แผนพัฒนาสามปี
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
คู่มือสำหรับประชาชน
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
บริการสาธารณะ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านนาหนองทุ่ม
งานตรวจสอบภายใน
ควบคุมภายใน
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  ออกหน่วยอำเภอยิ้ม
       อำเภอชนบท  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  และส่วนราชการอื่นๆ  ร่วมกัน  ออกหน่วยบริการประชาชน  วันที่  24  มกราคม  2561  ณ  วัดบ้านหัวนากลาง&nb...
 
  ออกหน่วยอำเภอยิ้ม
  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
  โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560
  กิจกรรมรับซื้อขยะ อบต.บ้านแท่น ประจำเดือน กราฎาค...
  กิจกรรมเพาะปลูกต้นดาวเรือง
  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จัน...
  โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรค
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง
  โครงการออกประชาคม และกิจกรรมรับซื้อขยะ หมู่ที่ ...
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]