องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...
   

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล บ...
   

  มอบชุดอุปโภค - บริโภค ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจา...
   

ท่านลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  คณะผู้บริหาร ...

  จัดเตรียมสถานที่ก่อนเปิดศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์ก...
   

วันที่  28  พฤษภาคม  2565  เจ้าหน้าที่  พนักงาน  ขององค์การบริหารส่...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554