องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  ท่าน ส.ส. ดร.วันนิวัติ สมบูรณ์ มอบเครื่องอุปโภค-บ...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง นายก อบต.บ้านแท่น
ท่านปลัดกุสุมา ศิรินันทาวิทยา นางศศิยุพา โมรีรัตน์ ท...

  มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค ให้กับผู้กักตัว กลุ่มเส...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่าง  นายกอบตบ้านแท่น  พร้อมทีมบริหาร   พร้อมด้วย นางศศิยุพา โ...

   จนท.ปภ.บ้านแท่น ทำความสะอาดศูนย์พักคอยตำบลบ้านแท่...
   
  มอบเครื่องนอน ให้กับผู้ป่วย โควิด 19 ที่ศูนย์กัก...
   

นายมนต์ชัย ดวงสว่างนายก อ บ ต.บ้านแท่นพร้อมด้วย  นางศศิยุพา โมรีรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัด
...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554