องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  อบรมโครงการพัฒนาอาชีพแก่คนพิการ
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น ประจำปี...
  พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม...
  ทีมบริหารอบต.พร้อมทีมป้องกันอบตบ้านแท่นออกช่วยเหลื...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554