องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  โครงการอบรมการจัดการขยะอินทรีย์ ประจำปี 2562
   

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกและขยะรีไซเคิล  ในครัวเร...

  โครงการประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ...
   

เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  13...

  โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 2562
   

เพื่อจัดการขยะให้ถูกวิธี  โดยการแจกจ่ายถังขยะ ประเภทถังขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)  ประเภทถัง...

  โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรง...
   

เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชี่วิตและการจัดการเรียนรู้  และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ปฐมนิเทศน์  วั...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554