องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด 19 พร้อมรถออกปร...
   

ป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคโควิด  19  ในตำบลบ้านแท่น   พร้อมรถออกประชาสัมพันธ...

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแ...

  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา  (COVID...

  จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณถนนทางเข้า อบต.บ...
   

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น นำโดย นายมนต์ชัย ...

 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554