องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดขอนก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่  13  กันยายน  2565  เวลา  08.30  น.  ณ  ห้องประชุมแก่นเมือง  ชั้น  1  ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  (หลังใหม่)  นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น   ได้มอบหมาย  นายวัฒนา  สินโพธิ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  และ นายจำเริญ  พงศ์นา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565  จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  มีผลคะแนนประเมิน  ITA  คะแนนเฉลี่ย  91.68  อยู่ในระดับ  A

2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19