องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2565


วันที่  15  กันยายน  2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและฝึกอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น   นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น  ประจำปี  2565  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ร่วมกับ  ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านแท่น  โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ  และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและเสริมทักษะทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  ด้านสังคมและเป็นการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19