องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี 2559


ในวันที่  18  พฤษภาคม  2559  ณ  บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ท่าตะบูน  เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวตำบลบ้านแท่นที่เป็นประเพณีมีความเชื่อในเรื่องของการขอฝน  ทำให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล  มีนำ้เพียงพอต่อการเพาะปลูก  ตลอดจนผู้คนจะอยู่ดี  กินดี  มีความสุข  พืชพรรณธัญญาหารมีความอุดมสมบูรณ์
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16