องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข”


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชนบท จะจัดทำโครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข” ในวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสมนึก เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรักความสามัคคี เยาวชนไม่ทะเลาะวิวาทกัน ลดปัญหาอบายมุข และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16