องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560


ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น   ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  ประจำปีงบประมาณ   2560   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  และเพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาด และแพร่ระบาดให้มีการทำงานอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนและโรงเรียน  แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมให้ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ  ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม  ในระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม –  10  สิงหาคม  2560 จำนวน 8 หมู่บ้าน   และโรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น  จำนวน  5  โรงเรียน
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10