องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2561


เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเป็นพื้นที่เรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น      ให้ดำรงสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  โรงเรียนผู้สูงอายุเป็นเวที  ที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุ    มีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม  รวมทั้งอาจเป็นแรงผลักดันให้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครชุมชน    ดำเนินการระหว่าง  เดือนมิถุนายน - กันยายน  2561  เปิดโรงเรียนทุกวันพฤหัสของสัปห์ดา
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10