องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ประชุมเชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหา การติดตามชี้แจงข้อราชการ


ท่านพยุง  เหล็กดี  นายอำเภอชนบท  พร้อมด้วย  นายสมพร  ทองรัก  ปลัดอำเภอชนบท  และนางสาวนราวดี  เสาร์ทอง  ท้องถิ่นอำเภอชนบท   ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ในวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  เสริมสร้างและพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง  การมีส่วนร่วมของชุมชน  และหน่วยงาน  สอดคล้องนโยบายรัฐบาลจังหวัด  อำเภอ  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  ผอ.รพ.สต.ในพื้นที่  ตัวแทนการศึกษาในพื้นที่  กลุ่ม  อสม.  และข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03