องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562


เพือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ระหว่างวันที่  13 - 15  พฤษภาคม  2562

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10