องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปี2562


เพื่อส่งเสริ มคุณภาพชี่วิตและการจัดการเรียนรู้  และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ปฐมนิเทศน์  วันที่  8  พฤษภาคม  2562  เปิดโรงเรียนเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม  2562  เรียนทุกวันศุกร์ของสัปห์ดา  

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10