องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการจัดการขยะอินทรีย์ 2562


เพื่อจัดการขยะให้ถูกวิธี  โดยการแจกจ่ายถังขยะ ประเภทถังขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน)  ประเภทถังขยะรีไซเคิล  (สีเหลือง)  ประเภทถังขยะเปียก  (สีเขียว)  ให้กับ  อบต.บ้านแท่น   ศุนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.บ้านแท่น  ทุกหมู่บ้านในตำบลบ้านแท่น จำนวน  8  หมู่บ้าน  โรงเรียนในเขตตำบลบ้านแท่น  และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแท่น  และหัวนากลาง  

2019-06-11
2019-05-16
2019-05-15
2019-05-08
2019-05-03
2019-05-03
2019-04-12
2019-03-20
2019-01-12
2019-01-10