องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  องค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง  และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง  ร่วมกันจัดทำโครงการฯ  นำโดย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  นายมนต์ชัย  ดวงสว่าง  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงาน อบต.บ้านแท่น ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  อบรมระหว่างวันที่  18 – 20  มีนาคม  2563  จำนวน  3  วัน  ณ  ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราวชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น

2020-07-17
2020-04-15
2020-03-20
2020-03-13
2020-02-07
2020-02-05
2020-01-13
2020-01-10
2019-06-11
2019-05-16