องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.


นายผดุง สีเสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายถาวร  สินโพธิ์
นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายผดุง สีเสน

นางทองม้วน เมืองขวา

นายธีระชัย นุสิทธิภาพ
นายปาน ชินน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
นายประยูร วิสุวงศ์

นายณรงค์ ตองสู้

นายปรีชา ลุนบง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบุญมา วรดี


นายทักษิน จินดา
นายวัฒนา สินโพธิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายบาง บัวชน

นายประวิทย์ ศรีชู

นายอุทิศ โกทา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8