องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

สำนักงานปลัด


นางศศิยุพา โมรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


   
นางวนิดา  สียา 
   
นักวิชาการตรวจสอบภายในจ่าเอกจิระชัย แวมประชา
นางเบญจมาส  ตะบูรณ์
นายจอมภพ โต่นวุธ
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน


 

นางสาวบุษบา  สุติ
นางสาวรัชดาพร  ลอยมา
นายศุภชัย  หมู่มูลตุ่น
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวรัตนาพร ลีทอง นายเจษฎา  สินโพธิ์
นางสาวอำพร ลาดช้อย
เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.)
พนักงานขับรถขยะ จ้างเหมา 

นางสาวพัชรี นามมูล
นายบุญฤทธิ์  สินโพธิ์
นายพงษ์สยาม  ตองสู้
จ้างเหมา จ้างเหมา
จ้างเหมานายประสงค์  วงศ์ชา
นายวิระยุทธ  ปานทอง
จ้างเหมา จ้างเหมา