องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองคลัง


นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

    นางสาวกมลพัชร  สินโพธิ์

นางสมคิด บุตรจันทร์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

 
 
นางลาวรรณ์ รุ่งเรือง
นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์ 
นางสาวอภิญญา  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 
จ้างเหมา
                จ้างเหมา