องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองคลัง


นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 

น.ส.วนิดา  สียา
 
นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 
 
นางลาวรรณ์ รุ่งเรือง
นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์ 
นางสาวอภิญญา  สินโพธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี 
จ้างเหมา
                จ้างเหมา