องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองการศึกษา


นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวอัญญารัตน์ น้อยโหนด
นักวิชาการศึกษานายเสนอ สินโพธิ์
นางฉวีวรรณ สุดหล้า
นางสุทธิกานต์ หาริแสง
 
นักวิชาการศึกษา (ลจ.)
ครู คศ.2
ผู้ดูแลเด็กฯ

 
 
นางนุช ทองรักษ์
นางสาวสุนันทา  สมทา
นางสาวธัญรดา  ฟักเถา
คนครัว
จ้างเหมา
จ้างเหมา