องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรฯ


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

    รายละเอียดข่าว

1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

2. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เรื่อง  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ