องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]282
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]222
3 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]227
4 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]213
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]212
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]217
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]242
8 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]232
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]219
10 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 21 ก.ค. 2558 ]284
11 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]239
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]236
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]224
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]228
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]226
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]214
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]239
18 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]236