องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2565 ]68
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]179
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]172
4 การแจ้งขุดดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]173
5 การแจ้งถมดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]164
6 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]167
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]164
8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 21 ก.ค. 2558 ]163
9 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]163
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]173
11 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 21 ก.ค. 2558 ]167
12 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 21 ก.ค. 2558 ]170
13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]165
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]165
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 21 ก.ค. 2558 ]157
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]163
17 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]160
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]173
19 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]179