องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มปลูกข่าเหลือง [วันที่ 2017-05-15][ผู้อ่าน 167]
 
  โครงการออกประชาคม และกิจกรรมรับซื้อขยะ หมู่ที่ ...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 158]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู...[วันที่ 2017-03-06][ผู้อ่าน 165]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-02-17][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาส...[วันที่ 2016-10-20][ผู้อ่าน 267]
 
  โครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข”[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 276]
 
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 176]
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน[วันที่ 2016-09-05][ผู้อ่าน 179]
 
  โครงการซ่อมบ้าน ทบ. อบต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น[วันที่ 2016-09-02][ผู้อ่าน 256]
 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 317]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 283]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 253]
 

|1|2หน้า 3|4|5