องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
  โครงการออกประชาคม และกิจกรรมรับซื้อขยะ หมู่ที่ ...[วันที่ 2017-04-21][ผู้อ่าน 233]
 
  พิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สู...[วันที่ 2017-03-06][ผู้อ่าน 239]
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ[วันที่ 2017-02-17][ผู้อ่าน 241]
 
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาส...[วันที่ 2016-10-20][ผู้อ่าน 366]
 
  โครงการ “ลด ละ เลิก อบายมุข”[วันที่ 2016-09-20][ผู้อ่าน 393]
 
  โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย...[วันที่ 2016-09-09][ผู้อ่าน 247]
 
  โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน[วันที่ 2016-09-05][ผู้อ่าน 234]
 
  โครงการซ่อมบ้าน ทบ. อบต.บ้านแท่น อ.ชนบท จ.ขอนแก่น[วันที่ 2016-09-02][ผู้อ่าน 356]
 
  โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-05-19][ผู้อ่าน 426]
 
  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านแท่น ประจำปี...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 373]
 
  โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2016-03-21][ผู้อ่าน 314]
 
  โครงการออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ...[วันที่ 2016-02-26][ผู้อ่าน 309]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6