องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น 2565


วันที่  29  กันยายน  2565  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ได้ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น ครั้งที่  3/2565  ประจำปี  2565  โดย นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์  ประธานคณะกรรมการฯ  นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา  กรรมการและเลขานุการ  พร้อมคณะกรรมการฯ  ประชุมเพื่อพิจารณา   รายงานการเงินไตรมาสที่  3   สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2565   ประเมินตนเอง  ครั้งที่  3  ประจำปีงบประมาณ  2565  และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนสำหรับการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  (LTC)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน  2565)

2022-11-17
2022-10-28
2022-10-10
2022-09-29
2022-09-28
2022-09-23
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-12
2022-09-09