องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  กิจกรรมถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
  จัดนิทรรศการ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง...
  กิจกรรมการจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่โครงการอันเนื่อง...
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านแท่น...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554