องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
 
 

 

 


  สำรวจตรวจสอบความเสียหายบ้านเรือน ม. 2  ที่ได้รับคว...
  โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้...
  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566
  ระงับเหตุไฟไหม้โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตร  พื้นท...
 


 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
 

 

 
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554