องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายได้จัดเก็บเอง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]4
2 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]10
3 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 [ 24 ม.ค. 2567 ]6
4 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 10 ม.ค. 2567 ]7
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [ 5 ม.ค. 2567 ]11
6 เอกสารแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ลำดับที่ 1 - 816 [ 5 ม.ค. 2567 ]8
7 เอกสารแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ลำดับที่ 817 - 1,609 [ 5 ม.ค. 2567 ]20
8 เอกสารแนบท้าย ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ลำดับที่ 1,610 - 2,635 [ 5 ม.ค. 2567 ]15
9 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 22 ธันวาคม 2566 [ 25 ธ.ค. 2566 ]13
10 รายงานรับจริงแลรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]10
11 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 17 พ.ย. 2566 ]9
12 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]18
13 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]10
14 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]9
15 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองสะสม ณ 30 กันยายน 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]20
16 ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น (One Stop Service) [ 26 ต.ค. 2566 ]25
17 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]32
18 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]26
19 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 5 ต.ค. 2566 ]26
20 ประกาศ เรื่องแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]27
21 งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566 (ก่อนปิดขั้นต้น) [ 5 ต.ค. 2566 ]26
22 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 5 ก.ย. 2566 ]30
23 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 11 ส.ค. 2566 ]38
24 งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 9 ส.ค. 2566 ]30
25 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]29
26 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ก.ค. 2566 ]29
27 งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]31
28 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน [ 13 มิ.ย. 2566 ]40
29 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 7 มิ.ย. 2566 ]32
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง รายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ [ 1 มิ.ย. 2566 ]33
31 ประกาศองค์การส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 และขอเชิญชวนประชาชนแสดงความคิดเห็น [ 25 พ.ค. 2566 ]39
32 งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]35
33 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]34
34 งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
35 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 15 มี.ค. 2566 ]39
36 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]42
37 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 (สตง.รับรอง) [ 1 มี.ค. 2566 ]42
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น พ.ศ.2566 [ 28 ก.พ. 2566 ]43
39 ประกาศแจ้งให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี 2566 [ 22 ก.พ. 2566 ]40
40 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]45
 
หน้า 1|2|3|4