องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

คณะผู้บริหาร


นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 096-3652658


นายวัฒนา  สินโพธิ์
นายจำเริญ  พงศ์นา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 081-7693241
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 098-1640727

นางกานต์มณี  ชมชื่น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 098-1627817