องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางลัดดาวัลย์  แก้วสุพรรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 096-3652658


นายปรีชา  ลุนบง
นายสุทธิสิทธิ์  สินโพธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 080-0366408
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 098-1291230

นางฉลาด  ภูคำ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 0990283352