องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

สมาชิกสภา อบต.


นายนิยม  สินโพธิ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1785556

นายสนิท  เมืองหนึ่ง
นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 084-7274901
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 080-1785556


นายคำแสน  อรัญทอง
นายณรงค์  ตองสู้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
โทร. 098-2614574
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
โทร. 063-6258044


นายวิชัย  วรดี
นายบุญเริ่ม  พงษ์นา
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
โทร. 095-7409058
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
โทร. 091-5713506

นายจีวพันธ์  รูปสูง นายทองคูณ  วรแสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
โทร. 061-4250487
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
โทร. 082-1291419