องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นางกุสุมา  ศิรินันทวิทยา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น
โทร. 081-7693241

นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 095-1954314

นางศศิยุพา โมรีรัตน์
นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-2740560
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.  062-9468564


นายเกษม  จงสถิตรักษ์
นายสุจิตร รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 095-1698905
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒธรรม
โทร. 095-1954314