องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
สำนักงานปลัด


นางศศิยุพา โมรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


   
นางวนิดา  สียา 
   
นักวิชาการตรวจสอบภายในจ่าเอกจิระชัย แวมประชา
นางเบญจมาส  ตะบูรณ์
นางอนัญญา  คุระจอก
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน


 

นางสาวบุษบา  สุติ
นางสาวรัชดาพร  ลอยมา
นายศุภชัย  หมู่มูลตุ่น
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวรัตนาพร ลีทอง นายนนท์  โหมหึก
นางสาวอำพร ลาดช้อย
เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.)
จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้างเหมาแม่บ้าน 

นางสาวจารุวรรณ  การสำโรง
นางสาววรรัตน์  สิทธิบุ่น
นายสมพงษ์  พยอมหวล
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล จ้างเหมาคนสวน
จ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะนายเพิ่ม  เพิ่มพูล
นายจิระวัฒน์  อยู่กู้ธานี

จ้างเหมาจัดเก็บขยะ จ้างเหมาจัดเก็บขยะ