องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

สำนักงานปลัด


นางศศิยุพา โมรีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด


   
นางวนิดา  สียา 
   
นักวิชาการตรวจสอบภายในจ่าเอกจิระชัย แวมประชา
นางเบญจมาส  ตะบูรณ์
นายจอมภพ โต่นวุธ
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน


 

นางสาวบุษบา  สุติ
นางสาวรัชดาพร  ลอยมา
นายศุภชัย  หมู่มูลตุ่น
นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ


นางสาวรัตนาพร ลีทอง นายนนท์  โหมหึก
นางสาวอำพร ลาดช้อย
เจ้าพนักงานธุรการ (ลจ.)
จ้างเหมาขับรถยนต์ส่วนกลาง จ้างเหมาแม่บ้าน 

นางสาวพรพิมล  วิลาศ
นางสาววรรัตน์  สิทธิบุ่น
นายสมพงษ์  พยอมหวล
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล จ้างเหมาคนสวน
จ้างเหมาขับรถบรรทุกขยะนายเพิ่ม  เพิ่มพูล
นายจิระวัฒน์  อยู่กู้ธานี

จ้างเหมาจัดเก็บขยะ จ้างเหมาจัดเก็บขยะ