องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองคลัง


นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 

น.ส.วนิดา  สียา
 
นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 


 

นางลาวรรณ์ รุ่งเรือง


นางสมคิด  บุตรจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี 


นักวิชาการพัสดุ

 
นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์ 

นางสาวอภิญญา  สินโพธิ์
จ้างเหมา

จ้างเหมา