องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554

กองคลัง


นางสาวสุเมตตรา ใหญ่นามจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง 


นางสมคิด  บุตรจันทร์
 
นางสาวกมลพัชร  สินโพธิ์
นักวิชาการพัสดุ
 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 นางลาวรรณ์ รุ่งเรือง


น.ส.วัชราภรณ์  กาลนาน
นักวิชาการเงินและบัญชี 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวมนัสนันท์  สวัสดิ์ 

นางสาวจามจุรี  วรรณโพธิ์
จ้างเหมา

จ้างเหมา