องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
กองช่างนายเกษม  จงสถิตรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายอดุลย์ สุดรัก
นายช่างโยธา
 


 
  นายเสนอ  ยืนยง
     นางสาวบังอร  ลั่นแอร์
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
 จ้างเหมา