องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายสุจิตร รุ่งเรือง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางสาวอัญญารัตน์ น้อยโหนด
นักวิชาการศึกษา
       นางฉวีวรรณ สุดหล้า   นางสุทธิกานต์ หาริแสง

นางสาวพรพิศ  ชัยดี
 
ครู คศ.2
  ผู้ดูแลเด็กฯ จ้างเหมา

 

 


นางสาวสุนันทา  สมทา
นางสาวชนกวนันท์  สินโพธิ์

จ้างเหมา
จ้างเหมา