องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

“ เชิดชูคุณธรรม  เน้นย้ำการกีฬา
อสม. ก้าวหน้า  จริงใจอาสา  พัฒนาชุมชน