องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
สภาพทั่วไป

  สถานที่ตั้ง
 

ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 70 กม. ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 กม. มีพื้นที่ ประมาณ 34.50 ตร.กม.

 
 

อาณาเขตและที่ตั้ง

  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลกุดเพียขอม   อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปอแดง  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
  ทิศตะวันออก ติดกับ

ตำบลหนองปลาหมอ  กิ่ง อำเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแก่น

 
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น  
 
 

          พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นมีพื้นที่เขตการปกครองประมาณ 34.5 ตารางกิโลเมตร  หรือจำนวน  21,562.05 ไร่  

 

          ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น มีสภาพทางกายภาพเป็นที่ราบ  
ดินส่วนใหญ่มีปัญหา   คือ   ดินจืด   ดินกรด   ทราย   และหน้าดินถูกชะล้าง

 
 

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นมีทั้งสิ้น  8  หมู่บ้าน  ได้แก่

 
 

ท้องถิ่นอื่นในตำบล  (แสดงจำนวนเทศบาลและสุขาภิบาลในตำบล)

 

-  จำนวนเทศบาล      -    แห่ง

 
 

-  จำนวนสุขาภิบาล   -    แห่ง

 
 
 

จำนวนประชากร

 

-  จำนวนประชากรทั้งสิ้น     4,298      คน  แยกเป็น

  ชาย        2,087     คน   
  หญิง       2,211     คน  
 
  -   มีความหนาแน่นเฉลี่ย       131.09     คน/ตารางกิโลเมตร  
  -   จำนวนครัวเรือน               907          ครัว  เรือน  
 
  จำนวนประชากรแยกตามอายุดังนี้