องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
สภาพทางเศรษฐ
 
 

          อาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพการเกษตร  คือ ทำนา   เป็นอาชีพหลัก   ส่วนอาชีพรองคือ   การทำไร่,เลี้ยงสัตว์การทอผ้า,ค้าขาย,รับจ้างทั่วไป

 
 
  หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่องค์การบริหารงานส่วนตำบลบ้านแท่น
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
-
แห่ง
 
  โรงสีข้าว
19
แห่ง
 
  ร้านค้า
24
แห่ง