องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

 
การบริการพื้นฐาน
 
  การคมนาคม
 

-    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 
 

-    ถนนลาดยาง

 
 

-    ถนนหินคลุก

 
 

-    ถนนดิน

 
 

-   ถนนลูกรัง

 
 
 
 
 

การโทรคมนาคม

  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขตำบล - แห่ง  
  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน       9 แห่ง  
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน                 17 แห่ง  
 
  การไฟฟ้า
 

- ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าเข้าอย่างทั่วถึง  

 
 

- ไฟฟ้าสาธารณะ        118      จุด

 
 
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 

-  ลำน้ำลำห้วย                        2              สาย

 
 

-  บึง, หนอง  และอื่น ๆ        15            แห่ง

 
 
 
 
 
 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

-  ฝาย                                      8              แห่ง

 
 

-  บ่อน้ำตื้น                             8              แห่ง