องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 26 ก.ย. 2565 ]252
2 การรับชำระภาษีป้าย [ 26 ก.ย. 2565 ]239
3 การแจ้งขุดดิน [ 26 ก.ย. 2565 ]243
4 การแจ้งถมดิน [ 26 ก.ย. 2565 ]240
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 26 ก.ย. 2565 ]228
6 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 26 ก.ย. 2565 ]219
7 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 26 ก.ย. 2565 ]226
8 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 26 ก.ย. 2565 ]223
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 26 ก.ย. 2565 ]235
10 การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล [ 26 ก.ย. 2565 ]233
11 การขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล กรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา [ 26 ก.ย. 2565 ]262
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 26 ก.ย. 2565 ]223
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 26 ก.ย. 2565 ]222
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ [ 26 ก.ย. 2565 ]218
15 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 26 ก.ย. 2565 ]225
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 26 ก.ย. 2565 ]223
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 26 ก.ย. 2565 ]265
18 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 ก.ย. 2565 ]274
19 คู่มือการให้บริการ [ 1 เม.ย. 2565 ]138