องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น : www.banthan.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ประกาศ  ณ  วันที่  23  กันยายน  2565  โดยผ่านความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจำปี  2565  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2565  และได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอชนบท  ตามหนังสืออำเภอชนบท  ที่  ขก  0023.11/3614  ลงวันที่  21  กันยายน  2565    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
ข้อบัญญัติ 2566
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ