องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น :www.banthan.go.th

 
 
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
2 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ระจำปี พ.ศ.2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]7
3 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ลำดับที่ 1,221 - ลำดับที่ 2,417 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
4 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ลำดับที่ 1 - ลำดับที่ 1,220 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
5 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 ลำดับที่ 2,418 - ลำดับที่ 3,421 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
6 แบบ ภ.ป.1 [ 20 ก.พ. 2567 ]6
7 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (พ.ศ.2566 - 2569) โฉนดที่ดิน เลขที่ 11552 - โฉนดที่ดินเลขที่ 13727 [ 15 ก.พ. 2567 ]7
8 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (พ.ศ.2566 - 2569) โฉนดที่ดินเลขที่ 3477 - โฉนดที่ดินเลขที่ 11551 [ 15 ก.พ. 2567 ]6
9 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (พ.ศ.2566 - 2569) โฉนดที่ดินเลขที่ 11552 - โฉนดที่ดินเลขที่ 13727 [ 15 ก.พ. 2567 ]6
10 เอกสารแนบท้ายประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด (พ.ศ.2566 - 2569) โฉนดที่ดินเลขที่ 13728 - โฉนดที่ดินเลขที่ 26075 [ 15 ก.พ. 2567 ]6
11 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
12 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท [ 9 ก.พ. 2567 ]7
13 กฎกระทรวง การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
14 กฎกระทรวง กำหนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ [ 9 ก.พ. 2567 ]7
15 กฎกระทรวง กำหนดทรัพสินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
16 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
17 กฎกระทรวงกำหนดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
18 ขยายเวลาภาษี ปี 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
19 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเว้นภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของมูลนิธิหรือองค์การหรือสถานสาธารณกุศล [ 9 ก.พ. 2567 ]7
20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นนบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร [ 9 ก.พ. 2567 ]7
21 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน เฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ [ 9 ก.พ. 2567 ]7
22 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสสร้าง ซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม [ 9 ก.พ. 2567 ]7
23 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 1 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
24 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 [ 9 ก.พ. 2567 ]7
25 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ม.ค. 2567 ]7
26 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ม.ค. 2567 ]8
27 คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืน [ 29 ม.ค. 2567 ]7
28 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 ม.ค. 2567 ]7